Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 4 november 2019 – Flightright GmbH mot Qatar Airways

(Mål C-810/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Frankfurt am Main

Parter i det nationella målet

Klagande: Flightright GmbH

Motpart: Qatar Airways

Tolkningsfrågor

Är det fråga om en ”direkt anslutande flygförbindelse” i den mening som avses i artikel 2 h i förordning (EG) nr 261/20041 , när – vid flygningar som omfattas av en enda bokning, vilken innefattar en mellanlandning på en flygplats belägen utanför Europeiska unionens territorium – en längre vistelse är planerad på mellanlandningsorten, och den bokade vidareflygningen inte är den nästa möjliga flygning som är tillgänglig?

Om fråga 1 besvaras nekande:

Ska artikel 3.1 a i förordning (EG) nr 261/2004 tolkas så, att förordningen även är tillämplig på transport av passagerare med en flygning som inte påbörjats på en flygplats belägen inom en medlemsstats territorium, utan ingår som en del i en enda bokning som också innefattar en flygning från en flygplats som är belägen inom en medlemsstats territorium, även när det inte är fråga en direkt anslutande flygförbindelse?

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, 2004, s. 1).