Language of document :

Преюдициално запитване от Qorti Ċivili Prim’Awla — Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Малта), постъпило на 5 декември 2019 г. — Repubblika/Il-Prim Ministru

(Дело C-896/19)

Език на производството: малтийски

Запитваща юрисдикция

Qorti Ċivili Prim’Awla — Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Страни в главното производство

Жалбоподател: Repubblika

Ответник: Il-Prim Ministru

Преюдициални въпроси

Приложими ли са разпоредбите на член 19, параграф 1, втора [алинея] ДЕС и на член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, тълкувани заедно или поотделно, по отношение на действителността на членове 96, 96А и 100 от Конституцията на Малта?

Ако отговорът на първия въпрос е положителен, съвместими ли са правомощията на министър-председателя в процеса на назначаване на членове на съдебната власт в Малта с член 19, параграф 1 ДЕС и с член 47 от Хартата на основните права, тълкувани и в светлината на член 96А от конституцията, който е в сила от 2016 г.?

Ако се установи, че правомощията на министър-председателя са несъвместими, трябва ли този факт да се вземе под внимание по отношение на бъдещи назначения и трябва ли да се отрази и на предишни назначения?

____________