Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 5. decembrī iesniedza Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) – Repubblika/Il-Prim Ministru

(Lieta C-896/19)

Tiesvedības valoda – maltiešu

Iesniedzējtiesa

Qorti Ċivili Prim’Awla – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Pamatlietas puses

Prasītāja: Repubblika

Atbildētājs: Il-Prim Ministru

Prejudiciālie jautājumi

Vai LES 19. panta 1. punkta otro [daļu] un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantu, interpretējot tos atsevišķi vai kopā, var uzskatīt par piemērojamiem attiecībā uz Maltas Konstitūcijas 96., 96.A un 100. panta juridisko spēkā esamību?

Ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta apstiprinoša atbilde, vai premjerministra pilnvaras Maltas tiesu locekļu iecelšanas procedūrā ir uzskatāmas par saderīgām ar LES 19. panta 1. punktu un Pamattiesību hartas 47. pantu, ņemot vērā arī Konstitūcijas 96.A pantu, kas stājās spēkā 2016. gadā?

Ja tiek atzīts, ka premjerministra pilnvaras nav saderīgas, vai šis fakts būtu jāņem vērā attiecībā uz nākamajām iecelšanām, vai arī tam tāpat vajadzētu ietekmēt iepriekšējās iecelšanas?

____________