Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) den 5 december 2019 – Repubblika mot Il-Prim Ministru

(Mål C-896/19)

Rättegångsspråk: maltesiska

Hänskjutande domstol

Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali

Parter i det nationella målet

Klagande: Repubblika

Motpart: Il-Prim Ministru

Tolkningsfrågor

Ska artikel 19.1 andra stycket FEUF och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, tolkade var för sig eller tillsammans, anses vara tillämpliga i fråga om den rättsliga giltigheten av artiklarna 96, 96A och 100 i Maltas konstitution?

Om den första tolkningsfrågan ska besvaras jakande, ska premiärministerns bestämmanderätt vid utnämningen av domare anses förenlig med artikel 19.1 FEU och artikel 47 i stadgan, med hänsyn även till artikel 96A i konstitutionen, som trädde i kraft år 2016?

Om premiärministerns bestämmanderätt inte anses förenlig med unionsrätten, bör detta förhållande beaktas i samband med framtida utnämningar och bör det även påverka tidigare utnämningar?

____________