Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesverwaltungsgericht (Saksa) on esittänyt 6.11.2019 – Natumi GmbH v. Land Nordrhein-Westfalen

(asia C-815/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesverwaltungsgericht

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Natumi GmbH

Vastapuoli: Land Nordrhein-Westfalen

Muu osapuoli: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen N:o 889/20081 28 artiklaa, luettuna yhdessä liitteessä IX olevan 1.3 kohdan kanssa, tulkittava siten, että luonnonmukaisten elintarvikkeiden jalostuksessa saadaan käyttää ainesosana lithothamnium calcareum -nimistä levää?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko myös kuolleen levän käyttäminen sallittua?

Jos myös toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko sallittua käyttää ilmauksia ”sisältää kalsiumia”, ”sisältää kalsiumpitoista merilevää” tai ”sisältää laadukasta kalsiumia lithothanium -merilevästä” tuotteessa, jonka yhtenä ainesosana on (kuollut) lithothamnium calcareum -levä ja jossa on merkintä ”bio”?

____________

1 Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä luonnonmukaisen tuotannon, merkintöjen ja valvonnan osalta 5.9.2008 annettu komission asetus (EY) N:o 889/2008 (EUVL 2008, L 250, s. 1).