Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. studenoga 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Natumi GmbH protiv Land Nordrhein-Westfalen

(predmet C-815/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Natumi GmbH

Tuženik: Land Nordrhein-Westfalen

Uz sudjelovanje: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 28. u vezi s točkom 1.3. Priloga IX. Uredbi (EZ) br. 889/20081 tumačiti na način da se u preradi ekološke hrane alga Lithothamnium calcareum može upotrijebiti kao sastojak?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na ovo pitanje:    

    je li dopuštena i upotreba mrtvih algi?

3.    U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje:

    smije li se za proizvod koji sadržava (mrtvu) algu Lithothamnium calcareum kao sastojak i koji ima oznaku „bio” upotrijebiti izraz „s kalcijem”, „s morskom algom bogatom kalcijem” ili „s visokokvalitetnim kalcijem iz morske alge Lithothamnium”?

____________

1     Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL 2008., L 250, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 173.).