Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. novembrī iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Lieta C-815/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Natumi GmbH

Atbildētāja: Land Nordrhein-Westfalen

Piedaloties: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (EK) Nr. 889/2008 1 28. pants, aplūkojot to kopsakarā ar IX pielikuma 1.3. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka bioloģiskās pārtikas pārstrādē kā sastāvdaļu var izmantot aļģi Lithothamnium calcareum?

Ja atbilde ir apstiprinoša:     Vai ir atļauts izmantot arī atmirušas aļģes?

Ja atbilde uz 2. jautājumu ir apstiprinoša:     Vai tāda produkta marķēšanai, kura sastāvā ir (atmirusi) aļģe Lithothamnium calcareum un kuram ir norāde “bio”, var izmantot apzīmējumus “satur kalciju”, “bagātināts ar augsta kalcija satura jūras aļģi” vai “satur augstvērtīgu jūras aļģes Lithothamnium kalciju”?

____________

1     Komisijas Regula (EK) Nr. 889/2008 (2008. gada 5. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu (OV 2008, L 250, 1. lpp.).