Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht (Niemcy) w dniu 6 listopada 2019 r. – Natumi GmbH / Land Nordrhein-Westfalen

(Sprawa C-815/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesverwaltungsgericht

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Natumi GmbH

Druga strona postępowania: Land Nordrhein-Westfalen

Przy udziale: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Pytania prejudycjalne

Czy art. 28 w związku z pkt 1.3 załącznika IX rozporządzenia (WE) nr 889/20081 należy interpretować w ten sposób, że glon Lithothamnium calcareum może być stosowany jako składnik w przetwórstwie żywności ekologicznej?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie:

Czy stosowanie obumarłych glonów jest również dozwolone?

3.    W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej również na pytanie drugie:

Czy w przypadku produktu, który zawiera (obumarłe) glony Lithothamnium calcareum jako składnik i który jest oznaczony jako „bio”, mogą być stosowane określenia „zawierający wapń”, „zawierający bogate w wapń wodorosty morskie” lub „zawierający wysokiej jakości wapń z wodorostów morskich Lithothamnium”?

____________

1     Rozporządzenie Komisji z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. 2008, L 250, s. 1).