Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 6. novembra 2019 – Natumi GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(vec C-815/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Natumi GmbH

Žalovaná: Land Nordrhein-Westfalen

Zúčastnená osoba: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 28 v spojení s bodom 1.3 prílohy IX nariadenia (ES) č. 889/20081 vykladať v tom zmysle, že pri spracovaní ekologických potravín sa ako zložka môže použiť riasa Lithothamnium calcareum?

V prípade, ak bude odpoveď na uvedenú otázku kladná:     Je povolené aj používanie odumretých rias?

V prípade, ak bude kladná tiež odpoveď na druhú otázku:     Môže sa v prípade výrobku, ktorého zložkou je aj (odumretá) riasa Lithothamnium calcareum a ktorý je označený údajom „bio“, používať označenie „s vápnikom“, „s morskou riasou bohatou na vápnik“ alebo „s vysokokvalitným vápnikom z morskej riasy lithothamnium“?

____________

1 Nariadenie Komisie z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu (Ú. v. EÚ L 250, 2008, s. 1).