Language of document :

Иск, предявен на 17 октомври 2019 г. — Европейска комисия/Унгария

(Дело C-761/19)

Език на производството: унгарски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: C. Cattabriga и Zs. Teleki)

Ответник: Унгария

Искания на ищеца

да се обяви, че като не допуска в Колегията на ветеринарните лекари да членуват дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни, като по този начин им е отказан достъп до професията ветеринарен лекар като наети лица или като самостоятелно заети лица, Унгария не е изпълнила задълженията си по член 11, параграф 1, буква а) от Директива 2003/109/ЕО 1 .

да се осъди Унгария да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

1.    Комисията получава сигнал на 3 януари 2017 г. във връзка с изискването, предвидено в Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (Закон CXXVII от 2012 г. за Колегията на ветеринарните лекари в Унгария и упражняването на дейност по доставка на ветеринарни услуги), съгласно което членовете на колегията, наред с останалото, могат да бъдат само гражданите на държава, страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Сигналът е подаден от гражданин на трета страна, който от 2007 г. притежава разрешително за дългосрочно пребиваване в Унгария и през 2014 г. е завършил Állatorvostudományi Egyetem (Медицински ветеринарен университет) в Будапещ. Неговото искане за вписване в Колегията на ветеринарните лекари е било отхвърлено, тъй като не отговарял на споменатото изискване. В Унгария членуването в Колегията на ветеринарните лекари е необходимо, за да може да се упражнява професията ветеринарен лекар, както като наето лице, така и като самостоятелно заето лице.

2.    На 20 юли 2018 г. Комисията започва производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу Унгария във връзка с посочената разпоредба от Закона за Колегията на ветеринарните лекари, в което тя упреква Унгария, че е нарушила задълженията си по член 11, параграф 1, буква а) от Директива 2003/109/ЕО.

3.    В отговора си унгарското правителство изтъква, че упражняването на професията ветеринарен лекар попада в изключението, предвидено в член 11, параграф 1, буква а) от Директива 2003/109/ЕО, тъй като то може да предполага, не само временно, упражняването на публична власт.

4.    Тъй като не счита за убедителни твърденията на унгарското правителство в неговия отговор, на 25 януари 2019 г. Комисията приема мотивирано становище, в което потвърждава позицията си.

5.    На 29 март 2019 г. унгарското правителство изпраща на Комисията отговора си на мотивираното становище, в който потвърждава позицията си.

6.    Комисията заключава, че упражняването на дейността ветеринарен лекар като наето лице или като самостоятелно заето лице в Унгария не попада в изключението по член 11, параграф 1, буква а) от Директива 2003/109/ЕО. Според нея дейността на ветеринарните лекари, на която Унгария придава характер на държавна служба, не предполага пряко и конкретно участие в упражняването на публичната власт и не е необходима и вътрешно присъща на посочената професия, доколкото има изключително подготвителен и акцесорен характер или доколкото се осъществява по силата на специално споразумение или под надзора на публичната власт.

7.    С оглед на предходните съображения на 25 юли 2019 г. Комисията решава да сезира с делото Съда, който да обяви, че Унгария е нарушила задълженията си по Директива 2003/109/ЕО.

____________

1     Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (ОВ L 16, 2004 г., стр. 44; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 225).