Language of document :

Žaloba podaná dne 17. října 2019 – Evropská komise v. Maďarsko

(Věc C-761/19)

Jednací jazyk: maďarština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupkyně: C. Cattabriga a Zs. Teleki, zmocněnkyně)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhová žádání žalobkyně

Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Maďarsko tím, že nedovoluje členství státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, v Komoře veterinárních lékařů, což těmto státním příslušníkům a priori znemožňuje vykonávat povolání veterinárního lékaře v režimu zaměstnání a v režimu samostatné výdělečné činnosti, nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají z čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/109/ES1 ;

uložil Maďarsku náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dne 3. ledna 2017 obdržela Komise podnět související s požadavkem stanoveným v Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (zákon č. CXXVII z roku 2012, o Komoře veterinárních lékařů Maďarska a o výkonu povolání veterinárního lékaře), podle kterého se členem Komory veterinárních lékařů může stát osoba, jež splňuje mimo jiné požadavek na státní občanství státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Podnět podal státní příslušník třetí země, kterému od roku 2007 svědčí postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Maďarsku a který v roce 2014 absolvoval studia na Veterinární fakultě Univerzity v Budapešti. Jeho žádost o přijetí do Komory veterinárních lékařů byla zamítnuta, protože nesplňuje shora zmíněný požadavek zákona. V Maďarsku mohou povolání veterinárního lékaře, a to jak v režimu zaměstnání, tak v režimu samostatné výdělečné činnosti, vykonávat jen členové Komory veterinárních lékařů.

Dne 20. července 2018 zahájila Komise proti Maďarsku v souvislosti s uvedeným ustanovením zákona o Komoře veterinárních lékařů řízení pro nesplnění povinností, ve kterém Maďarsku vytkla nesplnění povinnosti vyplývající z čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/109/ES.

Maďarská vláda v odpovědi tvrdila, že na povolání veterinárního lékaře se vztahuje výjimka obsažená v čl. 11 odst. 1 písm. a) druhé části směrnice 2003/109/ES, neboť toto povolání může být spojeno s výkonem veřejné moci, a to nikoli jen příležitostně.

Komisi tvrzení maďarské vlády uvedená v její odpovědi nepřesvědčila, a tak dne 25. ledna 2019 vydala odůvodněné stanovisko, ve kterém setrvala na svém postoji.

Dne 29. března 2019 předala maďarská vláda Komisi svou odpověď na odůvodněné stanovisko, ve které potvrdila svůj postoj.

Komise dospěla k závěru, že na výkon povolání veterinárního lékaře v režimu zaměstnání a v režimu samostatné výdělečné činnosti v Maďarsku se nevztahuje výjimka podle čl. 11 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/109/ES. Činnosti veterinárního lékaře, kterým Maďarsko připisuje povahu výkonu veřejné moci, neobnášejí účast přímo a specificky svázanou s výkonem veřejné moci a nejsou nevyhnutelně a neoddělitelně spojené s uvedeným povoláním, a buď mají jen přípravnou a doplňkovou povahu, anebo jde o činnosti, které jsou vykonávány na základě zvláštní dohody nebo pod dohledem veřejné moci.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se Komise dne 25. července 2019 rozhodla obrátit na Soudní dvůr s tím, aby určil, že Maďarsko nesplnilo povinnost vyplývající ze směrnice 2003/109/ES.

____________

1 Směrnice Rady ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (Úř. věst. 2004, L 16, s. 44; Zvl. vyd. 19/06, s. 272).