Language of document :

Sag anlagt den 17. oktober 2019 – Europa-Kommissionen mod Ungarn

(Sag C-761/19)

Processprog: ungarsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved C. Cattabriga og Zs. Teleki, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Ungarn

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 11, stk. 1, litra a), i direktiv 2003/109/EF 1 , idet denne medlemsstat ikke giver tredjelandsstatsborgere med tilladelse til længerevarende ophold adgang som medlemmer til dyrlægekammeret, idet disse således udelukkes fra erhvervet som dyrlæge og muligheden for ansættelse eller for at udøve selvstændig virksomhed inden for dyrlægeerhvervet.

Ungarn tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

1.    Den 3. januar 2017 modtag Kommissionen en klage i henhold til Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (lov nr. CXXVII af 2012 om det ungarske dyrlægekammer og levering af veterinærydelser) i forbindelse med kravet om, at en person bl.a. kun kan være medlem af dyrelægekammeret, såfremt vedkommende er statsborger i en kontraherende stat i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Klager er tredjelandsstatsborger og har siden 2007 haft en »tilladelse til længerevarende ophold« i Ungarn og opnåede i 2014 eksamensbevis fra Állatorvostudományi Egyetemen (veterinærhøjskolen) i Budapest. Klagers ansøgning om optagelse i dyrlægekammeret blev afvist med den begrundelse, at ovennævnte lovkrav ikke var opfyldt. I Ungarn er optagelse i dyrlægekammeret en betingelse for at kunne udøve erhverv som dyrlæge, enten ved ansættelse eller ved selvstændig virksomhed.

2.    Den 20. juli 2018 indledte Kommission traktatbrudsprocedure mod Ungarn med hensyn til ovennævnte bestemmelse i lov om det ungarske dyrlægekammer. I forbindelse med denne procedure gjorde Kommissionen gældende, at Ungarn havde tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 11, stk. 1, litra a), i direktiv 2003/109/EF.

3.    I sit svar herpå gjorde den ungarske regering gældende, at udøvelsen af erhvervet som dyrlæge er omfattet af undtagelsen i artikel 11, stk. 1, litra a), idet det, og ikke kun lejlighedsvis, kan ligestilles med udøvelsen af offentlig myndighed.

4.    Kommissionen anså ikke den ungarske regerings argumenter i dens svar for overbevisende og fremsatte derfor den 25. januar 2019 en begrundet udtalelse, hvori Kommissionen fastholdt sit standpunkt.

5.    Den 29. marts 2019 fremsendte den ungarske regering til Kommissionen sit svar på den begrundede udtalelse, hvori den fastholdt sin tidligere opfattelse.

6.    Kommissionen konkluderer, at udøvelsen af erhverv som dyrlæge både ved ansættelse og som selvstændig i Ungarn ikke er omfattet af undtagelsen i artikel 11, stk. 1, litra a), i direktiv 2003/109/EF. Veterinærvirksomhed, som Ungarn tillægger en offentlig karakter, indebærer ifølge Kommissionen ikke en direkte og særegen deltagelse i udøvelsen af offentlig myndighed, og er ikke nødvendigvis eller uløseligt forbundet med dette erhverv, idet sådan virksomhed kun er forberedende og accessorisk, eller er virksomhed, som skal udøves på grundlag af en aftale eller under en myndigheds kontrol.

7.    Henset til ovenstående har Kommissionen den 25. juli 2019 besluttet at indbringe sagen for Domstolen med henblik på at det fastslås, at Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktiv 2003/109/EF.

____________

1     Rådets direktiv 2003/109/EF af 25.11.2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT 2004, L 16, s. 44).