Language of document :

2019 m. spalio 17 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Vengrija

(Byla C-761/19)

Proceso kalba: vengrų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama C. Cattabriga ir Zs. Teleki

Atsakovė: Vengrija

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad neleisdama trečiųjų valstybių piliečiams, turintiems leidimą ilgą laiką gyventi šalyje, tapti Veterinarijos gydytojų rūmų nariais, taip draudžiant jiems įsidarbinti veterinarais arba verstis laisva veterinaro praktika, Vengrija neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2003/109/EB1 11 straipsnio 1 dalies a punktą,

priteisti iš Vengrijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

2017 m. sausio 3 d. Komisija gavo skundą dėl reikalavimo, įtvirtinto Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (2012 m. Įstatymas CXXVII dėl Vengrijos veterinarijos gydytojų rūmų ir veterinarijos paslaugų teikimo); pagal šį įstatymą Veterinarijos gydytojų rūmų nariu gali tapti tik asmuo, kuris tenkina įvairius reikalavimus, įskaitant reikalavimą būti Europos ekonominės erdvės susitarimo šalimi esančios valstybės piliečiu. Skundą pateikė nuo 2007 m. ilgalaikio gyventojo Vengrijoje statusą turintis trečiosios valstybės pilietis, kuris 2014 m. gavo Budapešto Állatorvostudományi Egyetem (Veterinarijos universitetas) diplomą. Jo prašymas leisti tapti Veterinarijos gydytojų rūmų nariu buvo atmestas dėl to, kad jis netenkino nurodyto įstatyme įtvirtinto reikalavimo. Vengrijoje, norint vykdyti veterinaro veiklą, t. y. įsidarbinti veterinaru arba laisvai verstis veterinaro praktika, būtina narystė Veterinarijos gydytojų rūmuose.

2018 m. liepos 20 d. Komisija dėl šios Įstatymo dėl Veterinarijos gydytojų rūmų nuostatos pradėjo prieš Vengriją procedūrą dėl įsipareigojimų neįvykdymo, nurodydama, kad Vengrija nevykdė įsipareigojimų pagal Direktyvos 2003/109/EB 11 straipsnio 1 dalies a punktą.

Vengrijos vyriausybė atsakė, kad vertimasis veterinaro profesija patenka į Direktyvos 2003/109/EB 11 straipsnio 1 dalies a punkte numatytos išimties taikymo sritį, nes ją vykdant, ne tik retkarčiais gali tekti vykdyti valstybinės valdžios funkcijas.

Nusprendusi, kad Vengrijos vyriausybės atsakyme nurodyti argumentai nėra įtikinami, 2019 m. sausio 25 d. Komisija pateikė pagrįstą nuomonę, kurioje išdėstė tą pačią poziciją.

2019 m. kovo 29 d. Vengrijos vyriausybė pateikė Komisijai atsakymą į pagrįstą nuomonę, kuriame laikėsi savo ankstesnės pozicijos.

Komisija padarė išvadą, kad vertimasis veterinaro profesija Vengrijoje – įsidarbinant veterinaru arba laisvai verčiantis veterinaro praktika – nepatenka į Direktyvos 2003/109/EB 11 straipsnio 1 dalies a punkte numatytos išimties taikymo sritį. Jos nuomone, vykdant veterinaro veiklą, kurią Vengrija sieja su valstybinės valdžios pobūdžiu, nėra tiesiogiai ir konkrečiai vykdomos valstybinės valdžios funkcijos; šios funkcijos nėra būtinos ar neišvengiamai sietinos su šia profesija – jos gali būti tik parengiamojo arba papildomo pobūdžio, priskirtos pagal specialų susitarimą arba atliekamos prižiūrint viešosios valdžios subjektui.

7.    Remdamasi tuo, kas nurodyta, 2019 m. liepos 25 d. Komisija pateikė ieškinį Bendrajam Teismui, kuriame prašo pripažinti, kad Vengrija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Direktyvą 2003/109/EB.

____________

1 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyva 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16, 2004, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 272).