Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 17. oktobrī – Eiropas Komisija/Ungārija

(Lieta C-761/19)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāves: C. Cattabriga un Zs. Teleki)

Atbildētāja: Ungārija

Prasījumi

Komisijas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt, ka Ungārija nav izpildījusi Direktīvas 2003/109/EK 1 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētos pienākumus, neuzņemot Veterinārārstu profesionālajā asociācijā trešās valsts valstspiederīgos, kuriem ir pastāvīgā iedzīvotāja statuss, tādējādi ab initio liedzot tiem strādāt veterinārārsta profesijā darba ņēmēja vai pašnodarbinātās personas statusā.

piespriest Ungārijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

2017. gada 3. janvārī Komisijā tika iesniegta sūdzība saistībā ar Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (2012. gada Likums CXXVII par Ungārijas Veterinārārstu profesionālo asociāciju un veterināro pakalpojumu sniegšanas kārtību) noteikto prasību, saskaņā ar kuru Veterinārārstu profesionālās asociācijas dalībnieks tostarp var būt tikai persona, kas ir Eiropas Ekonomikas līguma dalībvalsts pilsonis. Sūdzības iesniedzējs ir trešās valsts valstspiederīgais, kuram kopš 2007. gada ir ilgtermiņa uzturēšanās atļauja Ungārijā un kurš 2014. gadā ir absolvējis Budapeštas Állatorvostudományi Egyetem (Veterinārmedicīnas Universitāte). Viņa lūgums uzņemt viņu Veterinārārstu profesionālajā asociācijā tika noraidīts, pamatojoties uz to, ka viņš neatbilda šai iepriekš minētajai tiesību aktu prasībai. Ungārijā, lai varētu veikt veterinārārsta profesiju vai nu darba ņēmēja vai pašnodarbinātas personas statusā, ir jābūt Veterinārārstu profesionālās asociācijas biedram.

2018. gada 20. jūlijā Komisija attiecībā uz Ungāriju ierosināja procedūru sakarā ar pienākumu neizpildi saistībā ar iepriekš minēto likuma par Ungārijas Veterinārārstu profesionālo asociāciju noteikumu. Šajā procedūrā Komisija pārmeta Ungārijai Direktīvas 2003/109/EK 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētā pienākuma neizpildi.

Savā atbildē Ungārijas valdība norādīja, ka uz veterinārārsta profesijas veikšanu ir attiecināms Direktīvas 2003/109/EK 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētais izņēmums, jo šīs profesijas veikšana var ietvert valsts varas īstenošanu, kam nav tikai neregulārs raksturs.

Neatzīstot Ungārijas valdības atbildē izvirzītos argumentus par pārliecinošiem, Komisija 2019. gada 25. janvārī izdeva argumentētu atzinumu, kurā uzturēja spēkā savu nostāju.

2019. gada 29. martā Ungārijas valdība nosūtīja Komisijai savu atbildi uz argumentēto atzinumu, kurā apstiprināja savu nostāju.

Komisija secināja, ka uz veterinārārsta darbības veikšanu darba ņēmēja vai pašnodarbinātās personas statusā Ungārijā nav attiecināms Direktīvas 2003/109/EK 11. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētais izņēmums. Komisijas ieskatā, veterinārārstu darbība, kam Ungārija ir piešķīrusi valsts varas raksturu, nenozīmē tiešu un konkrētu dalību valsts varas īstenošanā, un tā nav obligāti un nenodalāmi raksturīga minētajai profesijai, jo tai ir vai nu tīri sagatavojošs un papildu raksturs vai arī tā ir jāveic, pamatojoties uz īpašu vienošanos, vai valsts iestāžu kontrolē.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisija 2019. gada 25. jūlijā nolēma nodot lietu Tiesai, lai tā atzītu, ka Ungārija nav izpildījusi Direktīvā 2003/109/EK paredzētos pienākumus.

____________

1 Padomes Direktīva 2003/109/EK (2003. gada 25. novembris) par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji (OV 2004, L 16, 44. lpp.).