Language of document :

Žaloba podaná 17. októbra 2019 – Európska komisia/Maďarsko

(vec C-761/19)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Cattabriga a Zs. Teleki, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Maďarsko

Návrhy žalobkyne

určil, že Maďarsko si tým, že nepovoľuje, aby boli do Komory veterinárnych lekárov prijatí štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú držiteľmi povolenia na dlhodobý pobyt, pričom ich tak vylučuje z povolania veterinárneho lekára a neumožňuje im byť zamestnaný alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v rámci povolania veterinárneho lekára, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 11 ods. 1 písm. a smernice 2003/109/ES1 ,

uložiť Maďarsku povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dňa 3. januára 2017 bola na Komisiu podaná sťažnosť týkajúca sa Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (zákon CXXVII z roku 2012 o Maďarskej komore veterinárnych lekárov a výkonu povolania veterinárneho lekára) v súvislosti s požiadavkou, podľa ktorej spomedzi iných požiadaviek môže byť členom Komory veterinárnych lekárov len štátny príslušník štátu, ktorý je stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore. Sťažovateľ je štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorý je držiteľom „povolenia na dlhodobý pobyt“ v Maďarsku od roku 2007 a v roku 2014 získal diplom na Állatorvostudományi Egyetemen (Univerzita veterinárnych vied) v Budapešti. Jeho žiadosť o prijatie za člena Komory veterinárnych lekárov bola zamietnutá z dôvodu, že nespĺňa uvedené zákonné požiadavky. V Maďarsku sa členstvo v Komore veterinárnych lekárov vyžaduje na to, aby bolo možné vykonávať povolanie veterinárneho lekára buď v rámci zamestnaneckého pomeru, alebo ako samostatnú zárobkovú činnosť.

Dňa 20. júla 2018 Komisia začala voči Maďarsku konanie pre porušenie v súvislosti s hore uvedeným ustanovením zákona o Maďarskej veterinárnej komore. V rámci tohto konania Komisia vytýkala Maďarsku, že si nesplnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 11 ods. 1 písm. a) smernice 2003/109/ES.

Maďarská vláda vo svojej odpovedi uviedla, že na výkon povolania veterinárneho lekára sa vzťahuje výnimka stanovená v článku 11 ods. 1 písm. a) smernice 2003/109/ES, pretože toto povolanie môže súvisieť s výkonom verejnej moci, hoci aj na prechodnú dobu.

Komisia považovala tvrdenia predložené maďarskou vládou v jej odpovedi za nepresvedčivé a vydala teda 25. januára 2019 odôvodnené stanovisko, v ktorom zotrvala na svojom pôvodnom stanovisku.

Maďarská vláda zaslala 29. marca 2019 odpoveď Komisii na odôvodnené stanovisko, ktorým potvrdila svoje pôvodné stanovisko.

Komisia dospela k záveru, že na výkon činnosti veterinárneho lekára ako zamestnanca alebo samostatnej zárobkovej osoby v Maďarsku sa nevzťahuje výnimka stanovená v článku 11 ods. 1 písm. a) smernice 2003/109/ES. Činnosti veterinárnych lekárov, ktorým Maďarsko priznáva povahu funkcie verejnej moci, si podľa Komisie nevyžadujú priamu účasť a charakteristiku na výkone verejnej moci a nutne a neoddeliteľne nesúvisia s povolaním, keďže sú buď svojou povahou čisto prípravne a doplnkové, alebo sa musia vykonávať na základe dohody alebo bod dohľadom verejnej moci.

Vzhľadom na predchádzajúce tvrdenia Komisia rozhodla 25. júla 2019 postúpiť vec Súdnemu dvoru, aby z právneho hľadiska určil, že Maďarsko si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice 2003/109/ES.

____________

1 Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 2004, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272).