Language of document :

Tožba, vložena 17. oktobra 2019 – Evropska komisija/Madžarska

(Zadeva C-761/19)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnici: C. Cattabriga in Zs. Teleki, agentki)

Tožena stranka: Madžarska

Predloga tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da Madžarska ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 11(a) Direktive 2003/109/ES 1 , ker državljanom tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, ne dovoljuje članstva v veterinarski zbornici, kar navedenim državljanom ab initio onemogoča zaposlitev kot veterinar in opravljanje veterinarskega poklica kot samozaposlene osebe.

Madžarski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija je 3. januarja 2017 prejela pritožbo v zvezi s pogojem, določenim v Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (zakon CXXVII o veterinarski zbornici na Madžarskem in opravljanju dejavnosti veterinarskih storitev iz leta 2012), v skladu s katerim je eden od pogojev za članstvo v veterinarski zbornici državljanstvo države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Pritožnik je državljan tretje države, ki ima od leta 2007 dovoljenje za prebivanje na Madžarskem za daljši čas in ki je leta 2014 diplomiral na Állatorvostudományi Egyetem (veterinarska fakulteta) na univerzi v Budimpešti. Njegova prošnja za sprejem v veterinarsko zbornico je bila zavrnjena, ker ni izpolnjeval zgoraj navedenega zakonskega pogoja. Za opravljanje veterinarskega poklica kot zaposlena ali samozaposlena oseba je na Madžarskem obvezno članstvo v veterinarski zbornici.

Komisija je 20. julija 2018 začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Madžarski v zvezi z zgoraj navedeno določbo zakona o veterinarskih zbornicah, v okviru katerega je Madžarski očitala, da ni izpolnila obveznosti iz člena 11(1)(a) Direktive 2003/109/ES.

Madžarska vlada je v odgovoru navedla, da je opravljanje veterinarskega poklica zajeto v izjemi iz člena 11(1)(a) Direktive 2003/109/ES, ker lahko pomeni ne le občasno izvajanje javnih pooblastil.

Ker je Komisija menila, da navedbe madžarske vlade v odgovoru niso prepričljive, je 25. januarja 2019 izdala obrazloženo mnenje, v katerem je potrdila svoje stališče.

Madžarska vlada je 29. marca 2019 Komisiji predložila svoj odgovor na obrazloženo mnenje, v katerem je prav tako potrdila svoje stališče.

Komisija je ugotovila, da opravljanje veterinarskega poklica na Madžarskem kot zaposlena ali samozaposlena oseba ni zajeto v izjemi iz člena 11(1)(a) Direktive 2003/109/ES. Po njenem mnenju veterinarske dejavnosti, ki jim Madžarska pripisuje značaj javnih pooblastil, ne pomenijo neposrednega in specifičnega sodelovanja pri izvajanju javnih pooblastil ter niso nujno in neločljivo povezane z opravljanjem navedenega poklica, ker so bodisi zgolj pripravljalne in dopolnilne bodisi se opravljajo na podlagi sporazuma ali pod nadzorom javne oblasti.

Glede na vse navedeno je Komisija 25. julija 2019 odločila, da zadevo predloži Sodišču, da bi to ugotovilo, da Madžarska ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz Direktive 2003/109/ES.

____________

1 Direktiva Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 272).