Language of document :

Talan väckt den 17 oktober 2019 – Europeiska kommissionen mot Ungern

(Mål C-761/19)

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Cattabriga och Zs. Teleki)

Svarande: Ungern

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 11.1 a i direktiv 2003/109/EG(1 ) genom att inte tillåta varaktigt bosatta tredjelandsmedborgare att bli medlemmar i veterinärkollegiet, vilket förhindrar dessa personer att arbeta som veterinärer som anställda och att utöva detta yrke som egenföretagare, och

förplikta Ungern att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den 3 januari 2017 inkom en anmälan till kommissionen angående det rekvisit som uppställdes i Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény (Lag CXXVII av år 2012, om det ungerska veterinärkollegiet och utövandet av verksamhet som inbegriper tillhandahållande av veterinärstjänster). Enligt denna lag uppställs som krav för att bli medlem i veterinärskollegiet bland annat att personen i fråga är medborgare i en stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Anmälaren är medborgare i ett tredjeland som sedan år 2007 har ett uppehållstillstånd för varaktigt bosatta i Ungern och år 2014 tog examen vid Állatorvostudományi Egyetem (Veterinärmedicinska universitetet) i Budapest. Vederbörandes ansökan om medlemskap i veterinärkollegiet avslogs eftersom ovannämnda lagstadgade rekvisit inte var uppfyllt. I Ungern krävs medlemskap i veterinärkollegiet för att utöva veterinärsyrket, både som anställd eller som egenföretagare.

Den 20 juli 2018 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande mot Ungern angående nämnda bestämmelse i lagen om veterinärkollegiet, i vilket kommissionen gjorde gällande att Ungern åsidosatt den skyldighet som följer av artikel 11.1 a i direktiv 2003/109/EG.

I sitt svar hävdade den ungerska regeringen att utövandet av veterinäryrket omfattas av undantaget i artikel 11.1 a, eftersom det kan antas att utövandet av veterinärsyrket kan medföra offentlig yrkesutövning, och detta inte endast sporadiskt.

Kommissionen fann inte den ungerska regeringens argument i svaret övertygande och utfärdade därför den 25 januari 2019 ett motiverat yttrande i vilket den vidhöll sin ståndpunkt.

Den 29 mars 2019 översände den ungerska regeringen sitt svar på det motiverade yttrandet, i vilket den vidhöll sin ståndpunkt.

Kommissionen drog slutsatsen att utövandet av veterinärsyrket som anställd eller egenföretagare i Ungern inte omfattades av undantaget i artikel 11.1 a i direktiv 2003/109/EG. Enligt kommissionen förutsätter den del av veterinärernas verksamhet som Ungern anser har karaktär av offentlig yrkesutövning inte ett direkt och specifikt deltagande i utövandet av offentlig yrkesutövning och den utgör inte nödvändigen och oskiljaktigt en del av nämnda yrke, eftersom denna verksamhet antingen är av rent förberedande och kompletterande natur eller ska utföras i enlighet med en särskild överenskommelse eller under myndighets tillsyn.

Mot bakgrund av ovanstående beslutade kommissionen den 25 juli 2019 att väcka talan vid EU-domstolen med yrkande om att domstolen ska fastställa att Ungern har åsidosatt sina skyldigheter enligt direktiv 2003/109/EG.

____________

(1 ) Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 2004, s. 44).