Language of document :

2019 m. gruodžio 11 d. Verwaltungsgericht Darmstadt (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje EP / Kreis Groß-Gerau

(Byla C-905/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Darmstadt

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: EP

Atsakovė: Kreis Groß-Gerau

Prejudiciniai klausimai

Ar iš Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo su Tunisu1 64 straipsnyje įtvirtinto nediskriminavimo principo gali būti kildinamas draudimas sutrumpinti leidimo gyventi šalyje galiojimo trukmę dėl a posteriori išnykusių šio leidimo gyventi šalyje išdavimo sąlygų, jei:

–    Tuniso pilietis pranešimo apie leidimo gyventi šalyje galiojimo trukmės sutrumpinimą a posteriori momentu dirbo,

–    sprendimas dėl sutrumpinimo nėra grindžiamas motyvais, susijusiais su teisėto valstybės intereso, kaip antai viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ir visuomenės sveikatos, apsauga ir

–    Tuniso pilietis neturėjo atskiro, nuo leidimo gyventi šalyje nepriklausomo leidimo dirbti pagal darbo sutartį (leidimo dirbti), bet turėjo pagal įstatymą suteiktą teisę dirbti pagal darbo sutartį leidimo gyventi šalyje galiojimo laikotarpiu?

Ar užsieniečio teisinis statusas, kylantis iš Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo su Tunisu 64 straipsnyje įtvirtinto nediskriminavimo principo, reiškia, kad greta leidimo gyventi šalyje turi būti išduotas administracinis leidimas dirbti pagal darbo sutartį?

Kuriuo momentu reikia vadovautis vertinant teisinį statusą pagal leidimą gyventi šalyje ir leidimą dirbti reglamentuojančias nuostatas? Kuris momentas yra svarbus: administracinio sprendimo, kuriuo panaikinama teisė gyventi šalyje, priėmimo data ar teismo sprendimo data?

____________

1 1995 m. liepos 17 d. Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, steigiantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tuniso Respublikos asociaciją (OL L 97, 1998, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 28 t., p. 187).