Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 11. decembrī iesniedza Verwaltungsgericht Darmstadt (Vācija) – EP/Kreis Groß-Gerau

(Lieta C-905/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Darmstadt

Pamatlietas puses

Prasītājs: EP

Atbildētājs: Kreis Groß-Gerau

Prejudiciālie jautājumi

Vai no nediskriminācijas principa, kas ietverts Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma ar Tunisiju 1 64. pantā, var izrietēt aizliegums saīsināt uzturēšanās atļaujas derīguma termiņu tās piešķiršanas nosacījumu vēlāka zuduma dēļ, ja:

- brīdī, kad tika paziņots par uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa saīsināšanu a posteriori, Tunisijas valstspiederīgais bija nodarbināts,

- lēmums par uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa saīsināšanu nav balstīts uz iemesliem, kuru mērķis ir aizsargāt tādas valsts likumīgās intereses kā sabiedrisko kārtību, valsts drošību un veselības aizsardzību, un

- Tunisijas valstspiederīgajam nebija no uzturēšanās atļaujas neatkarīgas atļaujas strādāt algotu darbu (darba atļauja), bet saskaņā ar normatīvajiem aktiem bija tiesības strādāt algotu darbu uzturēšanās atļaujas derīguma termiņa laikā?

Vai ārvalstnieka statuss, kas izriet no Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma ar Tunisiju 64. pantā ietvertā nediskriminācijas principa, paredz, ka viņam līdztekus uzturēšanās atļaujai ir jāpiešķir administratīva atļauja strādāt algotu darbu?

Kurš datums ir jāņem vērā, vērtējot statusu uzturēšanās un darba atļaujas tiesību jomā? Vai tas ir datums, kurā izdots iestādes lēmums, ar kuru tiek atņemtas uzturēšanās tiesības, vai arī datums, kurā ir pieņemts tiesas nolēmums?

____________

1 1995. gada 17. jūlija Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses (OV 1998, L 97, 1. lpp.).