Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Darmstadt (Niemcy) w dniu 11 grudnia 2019 r. – EP / Kreis Groß-Gerau

(Sprawa C-905/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Darmstadt

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: EP

Druga strona postępowania: Kreis Groß-Gerau

Pytania prejudycjalne

Czy z zakazu dyskryminacji ujętego w art. 64 układu eurośródziemnomorskiego zawartego z Tunezją1 można wywieść zakaz skracania okresu ważności zezwolenia na pobyt z tego powodu, że przesłanki udzielenia tego zezwolenia na pobyt przestają być spełnione a posteriori, jeśli

obywatel tunezyjski był zatrudniony w chwili powiadomienia o skróceniu a posteriori okresu ważności zezwolenia na pobyt,

decyzja o skróceniu nie opiera się na powodach wynikających z ochrony uzasadnionego interesu państwa, takiego jak względy porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, oraz

obywatel tunezyjski nie posiadał zezwolenia na podejmowanie zatrudnienia (zezwolenia na pracę) niezależnego od zezwolenia na pobyt, ale w okresie ważności zezwolenia na pobyt był na mocy ustawy uprawniony do podejmowania zatrudnienia?

Czy status prawny cudzoziemca wynikający z zakazu dyskryminacji ujętego w art. 64 układu eurośródziemnomorskiego zawartego z Tunezją zakłada wydanie – oprócz zezwolenia na pobyt – administracyjnego zezwolenia na podejmowanie zatrudnienia?

Jaka chwila jest istotna dla oceny statusu prawnego w świetle ustawodawstwa dotyczącego zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pracę? Czy znaczenie ma chwila wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu prawa pobytu, czy też chwila wydania orzeczenia sądowego?

____________

1 Układ eurośródziemnomorski z dnia 17 lipca 1995 r. ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Tunezyjską z drugiej strony (Dz.U. 1998, L 97, s. 1).