Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Darmstadt (Nemecko) 11. decembra 2019 – EP/Kreis Groß-Gerau

(vec C-905/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Darmstadt

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: EP

Žalovaný: Kreis Groß-Gerau

Prejudiciálna otázka

Možno zo zákazu diskriminácie zakotveného v článku 64 Európsko – stredomorskej dohody s Tuniskom1 vyvodiť zákaz skrátenia doby platnosti povolenia na pobyt z dôvodu dodatočného zániku podmienok na udelenie tohto povolenia na pobyt, ak

–    tuniský štátny príslušník bol v čase oznámenia dodatočného skrátenia doby platnosti povolenia na pobyt zamestnaný,

–    rozhodnutie o skrátení nie je založené na dôvodoch, ktoré súvisia s ochranou legitímneho záujmu štátu, akými sú dôvody verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného zdravia, a

–    tuniský štátny príslušník nebol držiteľom povolenia na výkon zamestnania (pracovného povolenia) nezávislého od povolenia na pobyt, ale na základe zákona bol počas doby platnosti povolenia na pobyt oprávnený vykonávať zamestnanie?

Je podmienkou právneho postavenia cudzinca vyplývajúceho zo zákazu diskriminácie podľa článku 64 Európsko – stredomorskej dohody s Tuniskom popri povolení na pobyt aj udelenie povolenia správneho orgánu na výkon zamestnania?

Ktorý okamih je pri posudzovaní právneho postavenia z hľadiska práva na pobyt a práva na pracovné povolenie rozhodujúci? Je smerodajný okamih vydania rozhodnutia správneho orgánu o odňatí práva na pobyt, alebo okamih vydania súdneho rozhodnutia?

____________

1 Európsko-stredomorská dohoda, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej, podpísanej 17. júla 1995 (Ú. v. EÚ L 278, 2005, s. 9).