Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Darmstadt (Tyskland) den 11 december 2019 – EP mot Kreis Groß-Gerau

(Mål C-905/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Darmstadt

Parter i det nationella målet

Klagande: EP

Motpart: Kreis Groß-Gerau

Tolkningsfrågor

Kan diskrimineringsförbudet i artikel 64 i Europa-Medelhavsavtalet med Tunisien1 tjäna som grund för ett förbud mot att förkorta giltighetstiden för ett uppehållstillstånd, på grund av att villkoren för att bevilja detta uppehållstillstånd visat sig inte längre vara uppfyllda, om

•    den tunisiska medborgaren var anställd vid tidpunkten då beslutet att i efterhand förkorta uppehållstillståndets giltighetstid delgavs,

•    beslutet att i efterhand förkorta uppehållstillståndets giltighetstid inte fattades av hänsyn till skyddet för ett av statens legitima intressen, såsom allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa, och

•    den tunisiska medborgaren inte hade ett tillstånd att ta anställning (arbetstillstånd) som var oberoende av uppehållstillståndet, utan i stället hade en lagstadgad rätt att ta anställning under uppehållstillståndets giltighetstid?

Är det ett villkor för att en utlänning ska komma i åtnjutande den rättsliga ställning som följer av diskrimineringsförbudet i artikel 64 i Europa-Medelhavsavtalet med Tunisien att denne, utöver uppehållstillståndet, även beviljas ett administrativt tillstånd att ta anställning?

Vilken tidpunkt är relevant för att bedöma en utlännings rättsliga ställning i fråga om uppehållstillstånd och arbetstillstånd? Är den relevanta tidpunkten när det administrativa beslutet, genom vilket uppehållsrätten återkallas, meddelas, eller är det tidpunkten när domstolsavgörandet meddelas?

____________

1 Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Republiken Tunisien å andra sidan (EGT L 97, 1998, s. 1).