Language of document :

Преюдициално запитване от Helsingin hallinto-oikeus (Финландия), постъпило на 17 декември 2019 г. — A

(Дело C-950/19)

Език на производството: фински

Запитваща юрисдикция

Helsingin hallinto-oikeus

Страни в главното производство

Жалбоподател: A

Друга страна в производството: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 22а, параграф 1 (въведен с Директива 2014/56/ЕС1 ) от Директива 2006/43/ЕО2 да се тълкува в смисъл, че основен партньор по одита заема длъжност по посочения в този параграф начин със сключване на трудовия договор?

При отрицателен отговор на първия въпрос: трябва ли член 22а, параграф 1 да се тълкува в смисъл, че основен партньор по одита заема длъжност по посочения в този параграф начин със започване на работа на съответната длъжност?

____________

1     ОВ L 158, 2014 г., стр. 196.

2     Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 2014 г., стр. 87).