Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Helsingin hallinto-oikeus (Finsko) dne 17. prosince 2019 – A

(Věc C-950/19)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Helsingin hallinto-oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o opravném prostředku: A

Další účastník řízení: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Předběžné otázky

Musí být čl. 22a odst. 1 (vložený směrnicí 2014/56/EU1 ) směrnice 2006/43/ES2 vykládán v tom smyslu, že klíčový auditorský partner nastupuje na takovou pozici, kterou stanoví tento odstavec, okamžikem uzavření pracovní smlouvy?

V případě záporné odpovědi na první otázku: Musí být čl. 22a odst. 1 vykládán v tom smyslu, že klíčový auditorský partner nastupuje na takovou pozici, kterou stanoví tento odstavec, zahájením práce na dotčené pozici?

____________

1     Úř. věst. 2014, L 158, s. 196).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek, o změně směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a o zrušení směrnice Rady 84/253/EHS (Úř. věst. 2006, L 157, s. 87).