Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Helsingin hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 17.12.2019 – A

(Asia C-950/19)

Oikeudenkäyntikieli: suomi

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Helsingin hallinto-oikeus

Pääasian asianosaiset

Valittaja: A

Muu osapuoli: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2006/43/EY1 22 a artiklan (lisätty direktiivillä 2014/56/EU2 ) 1 kohtaa tulkittava siten, että päävastuullinen tilintarkastaja ottaa mainitussa kohdassa tarkoitetulla tavalla tehtävän vastaan tehdessään työsopimuksen?

Jos vastaus kysymykseen 1 on kielteinen, onko 22 a artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että päävastuullinen tilintarkastaja ottaa mainitussa kohdassa tarkoitetulla tavalla tehtävän vastaan aloittaessaan työskentelyn kyseisessä tehtävässä?

____________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/43/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta (EUVL 2006, L 157, s.87)

2 EUVL 2014, L 158, s. 196