Language of document :

A Helsingin hallinto-oikeus (Finnország) által 2019. december 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A

(C-950/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Helsingin hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Felperes: A

A másik fél az eljárásban: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2006/43/EK irányelv1 (2014/56/EU irányelv2 által beiktatott) 22a. cikkének (1) bekezdését, hogy a fő könyvvizsgáló partner a munkaszerződés megkötésével tölti be az e bekezdésben meghatározott típusú állást?

Az első kérdésre adandó nemleges válasz esetén: Úgy kell-e értelmezni a 22a. cikk (1) bekezdését, hogy a fő könyvvizsgáló partner az érintett állásban történő munkába állással tölti be az e bekezdésben meghatározott típusú állást?

____________

1 Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. május 17-i 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 157., 87. o.).

2 HL 2014. L 158., 196. o.