Language of document :

2019 m. gruodžio 17 d. Helsingin hallinto-oikeus (Suomija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A

(Byla C-950/19)

Proceso kalba: suomių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Helsingin hallinto-oikeus

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: A

Kita proceso šalis: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2006/43/EB1 22a straipsnio 1 dalis (įterpta Direktyva 2014/56/ES2 ) aiškintina taip, kad pagrindinis audito partneris užima šioje dalyje nurodyto pobūdžio pareigas sudarydamas darbo sutartį?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar 22a straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad pagrindinis audito partneris užima šioje dalyje nurodyto pobūdžio pareigas pradėdamas darbą pagal atitinkamas pareigas?

____________

1     2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006, p. 87).

2     OL L 158, 2014, p. 196.