Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 17. decembrī iesniedza Helsingin hallinto-oikeus (Somija) – A

(Lieta C-950/19)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Helsingin hallinto-oikeus

Pamatlietas puses

Prasītājs: A

Atbildētāja: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2006/43/EK 1 22.a panta 1. punkts (ieviests ar Direktīvu 2014/56/ES 2 ) ir jāinterpretē tādējādi, ka galvenais revīzijas partneris ieņem šajā punktā aprakstītā veida amatu, noslēdzot darba līgumu?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša: vai 22.a panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka galvenais revīzijas partneris ieņem šajā punktā aprakstītā veida amatu, uzsākot pildīt attiecīgā amata pienākumus?

____________

1      Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs ), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV 2006, L 157, 87. lpp.).

2      OV 2014, L 158, 196. lpp.