Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Helsingin hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 17 grudnia 2019 r. – A

(Sprawa C-950/19)

Język postępowania: fiński

Sąd odsyłający

Helsingin hallinto-oikeus

Strony w postępowaniu głównym

Wnoszący odwołanie: A

Druga strona postępowania: Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunta

Pytania prejudycjalne

Czy art. 22a ust. 1 (wprowadzony dyrektywą 2014/56/UE1 ) dyrektywy 2006/43/WE2 należy interpretować w ten sposób, że kluczowy partner firmy audytorskiej zajmuje stanowisko, o którym mowa w tym ustępie, wraz z zawarciem umowy o pracę?

Na wypadek udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze: Czy art. 22a ust. 1 należy interpretować w ten sposób, że kluczowy partner firmy audytorskiej zajmuje stanowisko, o którym mowa w tym ustępie, gdy rozpoczyna pracę na tym stanowisku?

____________

1     Dz.U. 2014, L 158, s. 196.

2     Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dz.U. 2006, L 157, s. 87).