Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Helsingfors förvaltningsdomstol (Finland) den 17 december 2019 – A

(Mål C-950/19)

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Helsingfors förvaltningsdomstol (Finland)

Parter i det nationella målet

Klagande: A

Andra parter i förfarandet: Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd

Tolkningsfrågor

Ska artikel 22a punkt 1 (införd genom direktiv 2014/56/EU1 ) i direktiv 2006/43/EG2 tolkas så att en nyckelrevisor har tillträtt en sådan befattning som avses i denna punkt genom att ha ingått ett anställningsavtal?

Om den första frågan besvaras nekande: Ska artikel 22a punkt 1 tolkas så att en nyckelrevisor har tillträtt en sådan befattning som avses i denna punkt genom att börja arbeta i den berörda befattningen?

____________

1 EUT L 158, 2014, s. 196.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 2014, s. 87).