Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Thüringer Finanzgericht (Německo) dne 12. listopadu 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH v. Hauptzollamt Erfurt

(Věc C-825/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Thüringer Finanzgericht

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Erfurt

Předběžné otázky

Musí být čl. 211 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie1 (dále jen „CKU“), vykládán v tom smyslu, že se použije pouze na takové žádosti, u nichž by povolení zpětně platilo od 1. května 2016?

V případě záporné odpovědi na první otázku: Musí být článek 211 CKU použit u žádostí o povolení se zpětným účinkem, u nichž by toto povolení zpětně platilo před 1. květnem 2016, pouze v případě, že žádost o povolení se zpětným účinkem byla sice podána před vstupem nového práva v platnost, celní úřady však takové žádosti poprvé zamítly až po 1. květnu 2016?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku: Musí být článek 211 CKU použit u žádostí o povolení se zpětným účinkem, u nichž by toto povolení zpětně platilo před 1. květnem 2016, rovněž v případě, že celní úřady zamítly takové žádosti již před 1. květnem 2016 a znovu po tomto datu (s jiným odůvodněním)?

V případě kladné odpovědi na první a druhou otázku a záporné odpovědi na třetí otázku: Musí být čl. 294 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství2 vykládán v tom smyslu, že

a) povolení se zpětnou působností bylo možno udělit pouze od okamžiku, kdy skončila platnost předchozího povolení, jak stanoví odstavec 3 tohoto ustanovení, přičemž zpětnou působnost povolení lze rozšířit nejdéle na jeden rok přede dnem podání žádosti.

b) musí být hospodářská nutnost požadovaná v odstavci 3, jakož i vyloučení podvodného úmyslu nebo zjevné nedbalosti prokázány také k žádosti o obnovu povolení podle odstavce 2?

____________

1 Úř. věst. 2013, L 269, s. 1.

2 Úř. věst. 1993, L 253, s. 1.