Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. studenoga 2019. uputio Thüringer Finanzgericht (Njemačka) – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH protiv Hauptzollamt Erfurt

(predmet C-825/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Thüringer Finanzgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Tuženik: Hauptzollamt Erfurt

Prethodna pitanja

Treba li članak 211. stavak 2. Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku (u daljnjem tekstu: CZU) 1 tumačiti na način da se odnosi samo na one zahtjeve čije bi se razdoblje odobrenja s retroaktivnim učinkom primjenjivalo od 1. svibnja 2016.?

Ako je odgovor na prvo pitanje niječan: treba li članak 211. CZU-a primjenjivati na zahtjeve za odobrenje s retroaktivnim učinkom s razdobljem odobrenja prije 1. svibnja 2016. samo ako je zahtjev za odobrenje s retroaktivnim učinkom podnesen prije stupanja na snagu novog zakona, ali su carinska tijela takve zahtjeve prvi put odbila nakon 1. svibnja 2016.?

Ako je odgovor na drugo pitanje niječan: treba li članak 211. CZU-a primjenjivati i na zahtjeve za odobrenje s retroaktivnim učinkom s razdobljem odobrenja prije 1. svibnja 2016., čak i ako su carinska tijela odbila takve zahtjeve već prije 1. svibnja 2016., a i nakon tog datuma (uz drukčije obrazloženje)?

Ako je odgovor na prvo i drugo pitanje potvrdan, a na treće pitanje niječan: treba li članak 294. stavak 2. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba o CZZ-u)2 tumačiti na način da se

(a)    odobrenje s retroaktivnim djelovanjem do dana kada je prvotno odobrenje prestalo važiti, kako je predviđeno stavkom 3. tog propisa, može izdati za razdoblje od najviše godinu dana prije dana podnošenja zahtjeva; i

(b)    mora li i u slučaju naknadnog odobrenja u skladu sa stavkom 2. postojati dokaz o gospodarskoj potrebi i biti ispunjen uvjet koji se odnosi na nepostojanje pokušaja prijevare ili očitog nemara predviđen stavkom 3. ovog propisa?

____________

1 SL 2013, L 269, str. 1.

2 SL 1993, L 253, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 1., str. 3.)