Language of document :

2019 m. lapkričio 12 d. Thüringer Finanzgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH / Hauptzollamt Erfurt

(Byla C-825/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Thüringer Finanzgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Atsakovė: Hauptzollamt Erfurt

Prejudiciniai klausimai

Ar 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/20131 , kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (toliau – Sąjungos muitinės kodeksas), 211 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad ši nuostata taikoma tik tokiems prašymams išduoti leidimą, kuris galiotų atgaline data nuo 2016 m. gegužės 1 d.?

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas: ar Sąjungos muitinės kodekso 211 straipsnis turi būti taikomas prašymams išduoti leidimą, kuris galiotų atgaline data iki 2016 m. gegužės 1 d., tik tuo atveju, jei prašymai išduoti leidimą atgaline data buvo pateikti iki įsigaliojant naujam teisės aktui, bet muitinės tarnybos tokius prašymus pirmą kartą atmetė po 2016 m. gegužės 1 d.?

Jei atsakymas į antrąjį klausimą būtų neigiamas: ar Sąjungos muitinės kodekso 211 straipsnis turi būti taikomas prašymams išduoti leidimą, kuris galiotų atgaline data iki 2016 m. gegužės 1 d., ir tuo atveju, kai muitinės tarnybos tokius prašymus atmetė ir iki 2016 m. gegužės 1 d., ir po šios datos (dėl kitų motyvų)?

Jei į pirmąjį ir antrąjį klausimus būtų atsakyta teigiamai, o į trečiąjį klausimą – neigiamai: ar 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (toliau – Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93)2 , 294 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad

a)    atgaline data nuo paskutinės pirminio leidimo galiojimo dienos galiojantis leidimas galėjo būti išduotas atgaline data, kaip nurodyta minėtos nuostatos 3 dalyje, ne ilgiau kaip vieniems metams iki prašymo pateikimo dienos, ir kad

b)    taip pat išduodant atnaujintą leidimą pagal 2 dalį, turi būti įrodyta, kaip numatyta nuostatos 3 dalyje, kad ekonominiu požiūriu tai būtina, ir atmestas bandymas apgauti ar akivaizdus aplaidumas?

____________

1 OL L 269, 2013, p. 1.

2 OL L 253, 1993, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 6 t., p. 3.