Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Thüringer Finanzgericht (Germania) la 12 noiembrie 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH/ Hauptzollamt Erfurt

(Cauza C-825/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Thüringer Finanzgericht

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Pârâtă: Hauptzollamt Erfurt

Întrebările preliminare

Articolul 211 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (CVU)1 trebuie interpretat în sensul că se aplică numai cererilor care vizează o perioada de autorizare retroactivă ulterioară datei de 1 mai 2016?

În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare: În cazul cererilor de autorizare retroactivă a căror perioadă de autorizare este anterioară datei de 1 mai 2016, articolul 211 din CVU se aplică numai atunci când autorizația retroactivă a fost solicitată înainte de intrarea în vigoare a noii reglementări, dar autoritățile vamale au respins pentru prima dată astfel de cereri după data de 1 mai 2016?

În cazul unui răspuns negativ la a doua întrebare: În cazul cererilor de autorizare retroactivă a căror perioadă de acordare este anterioară datei de 1 mai 2016, articolul 211 din CVU se aplică de asemenea în cazul în care autoritățile vamale au respins deja astfel de cereri înainte de 1 mai 2016 și, de asemenea (pe baza unei alte justificări), ulterior acestei date?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima și la a doua întrebare și al unui răspuns negativ la a treia întrebare: Articolul 294 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar2 trebuie interpretat în sensul că:

a)    o autorizație cu efect retroactiv putea fi acordată până la data expirării autorizației precedente, astfel cum se prevede la alineatul (3) al dispoziției, pe o perioadă de retroactivitate de cel mult un an înainte de data depunerii cererii și

b)    dovada necesității economice, precum și excluderea încercării de înșelătorie și a neglijenței evidente, menționate la alineatul (3) al dispoziției, trebuie de asemenea îndeplinite în cazul reînnoirii autorizației în conformitate cu alineatul (2)?

____________

1     JO 2013, L 269, p. 1.

2     JO 1993, L 253, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 7, p. 3.