Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Thüringer Finanzgericht (Nemecko) 12. novembra 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH/Hauptzollamt Erfurt

(vec C-825/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Thüringer Finanzgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Erfurt

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 211 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „CKÚ“)1 , vykladať v tom zmysle, že sa uplatní len na také žiadosti, v prípade ktorých by doba platnosti povolenia s retroaktívnym účinkom začala plynúť 1. mája 2016?

V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku záporná, má sa článok 211 CKÚ uplatniť na žiadosti o povolenie s retroaktívnym účinkom, v prípade ktorých by doba platnosti povolenia začala plynúť pred 1. májom 2016, len vtedy, ak žiadosť o povolenie s retroaktívnym účinkom síce bola podaná pred nadobudnutím účinnosti novej právnej úpravy, ale colné orgány také žiadosti zamietli po prvý raz po 1. máji 2016?

V prípade, ak je odpoveď na druhú otázku záporná, má sa článok 211 CKÚ uplatniť na žiadosti o povolenie s retroaktívnym účinkom, v prípade ktorých by doba platnosti povolenia začala plynúť pred 1. májom 2016, aj vtedy, ak colné orgány zamietli také žiadosti už pred 1. májom 2016 a aj neskôr (s iným odôvodnením)?

V prípade, ak je odpoveď na prvú a druhú otázku kladná a odpoveď na tretiu otázku je záporná, má sa článok 294 ods. 2 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva2 , vykladať v tom zmysle, že

a)    povolenie so spätnou účinnosťou sa mohlo udeliť do okamihu straty účinnosti pôvodného povolenia, ako sa uvádza v odseku 3 uvedeného článku, najviac na dobu spätnej účinnosti jedného roka predo dňom, kedy bola žiadosť predložená,

b)    vyžaduje sa preukázanie ekonomickej potreby a vylúčenie pokusu o podvod alebo zjavného zanedbania v zmysle odseku 3 uvedeného článku aj v prípade nadväzujúceho povolenia podľa odseku 2?

____________

1 Ú. v. EÚ L 269, 2013, s. 1,

2 Ú. v. ES L 253, 1993, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3.