Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Thüringer Finanzgericht (Nemčija) 12. novembra 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH/Hauptzollamt Erfurt

(Zadeva C-825/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Thüringer Finanzgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Erfurt

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 211(2) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije – carinski zakonik Unije1  – razlagati tako, da se uporablja samo za zahtevke, katerih obdobje dovoljenja z učinkom za nazaj bi veljalo od 1. maja 2016?

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali se člen 211 carinskega zakonika Unije pri zahtevkih, katerih obdobje dovoljenja z učinkom za nazaj je pred 1. majem 2016, uporablja samo, če je bil zahtevek za dovoljenje z učinkom za nazaj sicer vložen pred začetkom veljavnosti novih predpisov, vendar so carinski organi take zahtevke prvič zavrnili po 1. maju 2016?

Če je treba na drugo vprašanje odgovoriti nikalno: ali se člen 211 carinskega zakonika Unije pri zahtevkih, katerih obdobje dovoljenja z učinkom za nazaj je pred 1. majem 2016, uporablja tudi, če so carinski organi take zahtevke zavrnili že pred 1. majem 2016 in tudi pozneje (z drugo obrazložitvijo)?

Če je odgovor na prvo in drugo vprašanje pritrdilen, odgovor na tretje vprašanje pa nikalen: ali je treba člen 294(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2913/92 – Uredba št. 2454/932  – razlagati tako, da

(a)    se je lahko dovoljenje z učinkom za nazaj od datuma, ko je preteklo prvotno dovoljenje, odobrilo največ za eno leto pred datumom, ko je bil zahtevek vložen, kot je določeno v odstavku 3 te določbe, in

(b)    morata biti dokaz gospodarske potrebe ter izključitev namerne prevare ali očitne malomarnosti iz odstavka 3 te določbe podana tudi v primeru nadaljnjega dovoljenja na podlagi odstavka 2?

____________

1 UL 2013, L 269, str. 1.

2 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 6, str. 3.