Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Thüringer Finanzgericht (Tyskland) den 12 november 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH mot Hauptzollamt Erfurt

(Mål C-825/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Thüringer Finanzgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Motpart: Hauptzollamt Erfurt

Tolkningsfrågor

Ska artikel 211.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen1 (nedan kallad unionens tullkodex) tolkas på så sätt att den endast är tillämplig på sådana ansökningar om tillstånd med retroaktiv verkan där tillståndet skulle gälla från och med den 1 maj 2016?

Om fråga 1 besvaras nekande: Vad beträffar ansökningar om tillstånd med retroaktiv verkan där tillståndet skulle gälla före den 1 maj 2016, ska artikel 211 i unionens tullkodex tillämpas endast om ansökan om tillstånd med retroaktiv verkan visserligen gjordes innan den nya lagstiftningen trädde ikraft, men tullmyndigheten avslog sådana ansökningar för första gången efter den 1 maj 2016?

Om fråga 2 besvaras nekande: Ska artikel 211 i unionens tullkodex tillämpas på ansökningar om tillstånd med retroaktiv verkan där tillståndet skulle gälla före den 1 maj 2016, även om tullmyndigheten avslog sådana ansökningar både före den 1 maj 2016 och efter detta datum (av andra skäl)?

Om frågorna 1 och 2 besvaras jakande och fråga 3 besvaras nekande: Ska artikel 294.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2913/922 (nedan kallad tillämpningsförordningen) tolkas på så sätt

a)    att ett tillstånd med retroaktiv verkan från den dag då det ursprungliga tillståndet upphörde att gälla, i den mening som avses i artikel 294.3 i tillämpningsförordningen, får beviljas för en retroaktiv period på högst ett år före den dag då ansökan gavs in och

b)    att det även vid så kallat förnyat tillstånd enligt artikel 294.2 krävs att det finns ett dokumenterat ekonomiskt behov samt att ansökan inte har samband med försök till bedrägeri eller uppenbar vårdslöshet i den mening som avses i artikel 294.3?

____________

1 EUT L 269, 2013, s. 1

2 EUT L 253, 1993, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 10, s. 1