Language of document :

Žaloba podaná dne 17. ledna 2020 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

(Věc C-24/20)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: F. Castillo de la Torre, J. Norris a I. Naglis, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil článek 3 rozhodnutí Rady 2019/17541 ze dne 7. října 2019 o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních,

zrušil článek 4 rozhodnutí 2019/1754 v rozsahu, v němž obsahuje odkazy na členské státy, či podpůrně zrušil článek 4 v plném rozsahu, nejsou-li odkazy na členské státy oddělitelné od zbytku ustanovení;

zachoval účinky zrušených částí rozhodnutí 2019/1754, zejména pokud jde o zmocnění podle článku 3 uplatněné před datem vyhlášení rozsudku v členských státech, které jsou v současnosti stranou Lisabonské dohody z roku 1958, a to až do doby, než vstoupí v platnost rozhodnutí Rady Evropské unie, a sice v přiměřené lhůtě, která by neměla přesáhnout šest měsíců od vyhlášení rozsudku,

uložil Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

První žalobní důvod vycházející z porušení čl. 218 odst. 6 a čl. 293 odst. 1 SFEU, zásady svěřených pravomocí zakotvené v čl. 13 odst. 2 SEU, zásady institucionální rovnováhy a oprávnění Komise v oblasti legislativní iniciativy, jelikož bylo napadené rozhodnutí přijato bez návrhu Komise.

Druhý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 2 odst. 1 a článku 207 SFEU a z nedostatku odůvodnění, jelikož Rada překročila svou pravomoc udělením obecného a trvalého zmocnění bez řádného zdůvodnění.

____________

1 Úř. věst. 2019, L 271, s. 12.