Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2020 r. – Komisja Europejska / Rada Unii Europejskiej

(Sprawa C-24/20)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre, J. Norris i I. Naglis, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności art. 3 decyzji Rady (UE) 2019/17541 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych;

stwierdzenie nieważności art. 4 decyzji 2019/1754 w zakresie, w jakim zawiera on odniesienia do państw członkowskich, lub posiłkowo, stwierdzenie nieważności art. 4 w całości, jeżeli odniesienia do państw członkowskich są nierozerwalnie związane z pozostałą częścią tego przepisu;

utrzymanie w mocy skutków tych części decyzji 2019/1754, których nieważność zostanie stwierdzona, w szczególności przypadków jakiegokolwiek skorzystania z upoważnienia udzielonego na mocy art. 3, wdrożonych przed dniem ogłoszenia wyroku przez państwa członkowskie, które są obecnie stronami porozumienia lizbońskiego z 1958 r., do momentu wejścia w życie decyzji Rady Unii Europejskiej w rozsądnym terminie, który nie powinien przekroczyć sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w tej sprawie.

obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzut pierwszy: naruszenie art. 218 ust. 6 i art. 293 ust. 1 TFUE, zasady kompetencji powierzonych ustanowionej w art. 13 ust. 2 TUE oraz zasady równowagi instytucjonalnej oraz przysługującemu Komisji prawa inicjatywy prawodawczej w ten sposób, że zaskarżona decyzja została przyjęta bez wniosku ze strony Komisji.

Zarzut drugi: posiłkowo, naruszenie art. 2 ust. 1 i art. 207 TFUE oraz brak uzasadnienia, gdyż Rada przekroczyła zakres swoich kompetencji poprzez udzielenie upoważnienia, które ma charakter ogólny, stały i nie zostało należycie uzasadnione.

____________

1 Dz.U. 2019, L 271, s. 12.