Language of document :

Talan väckt den 17 januari 2020 – Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd

(Mål C-24/20)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castillo de la Torre, J. Norris och I. Naglis)

Svarande: Europeiska unionens råd

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara artikel 3 i rådets beslut 2019/17541 av den 7 oktober 2019 om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar,

i första hand ogiltigförklara artikel 4 i beslut 2019/1754, i den mån det däri hänvisas till medlemsstaterna, eller i andra hand ogiltigförklara artikel 4 i sin helhet om hänvisningarna till medlemsstaterna inte kan avskiljas från resten av artikeln,

bibehålla verkningarna av de delar av beslut 2019/1754 som har ogiltigförklarats, i synnerhet i de fall då det bemyndigande som anges i artikel 3 har tillämpats, och som genomförts före det datum då de medlemsstater som för närvarande är parter till 1958-års Lissabonöverenskommelse fattade sitt beslut, fram till dess att ett beslut av Europeiska unionens råd träder i kraft, vilket ska ske inom en rimlig period, dock senast inom sex månader från det att ett avgörande meddelas, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Första grunden: I första hand, åsidosättande av artiklarna 218.6 och 293.1 FEUF, principen om tilldelade befogenheter som stadfästs i artikel 13.2 FEU och principen om interinstitutionell balans, samt kommissionens initiativrätt, eftersom det angripna beslutet har antagits utan något förslag från kommissionen.

Andra grunden: I andra hand, åsidosättande av artiklarna 2.1 och 207 FEUF, samt bristande motivering eftersom rådet överträdde sin befogenhet när det gav ett bemyndigande som är allmänt, permanent och inte vederbörligen motiverat.

____________

1 EUT L 271, 2019, s. 12.