Language of document :

Överklagande ingett den 1 augusti 2019 av L’Oréal av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 19 juni 2019 i mål T-180/16 RENV, L’Oréal mot EUIPO - Guinot

(Mål C-587/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: L’Oréal (ombud: T. de Haan, P. Péters, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Guinot

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 7 oktober 2019 beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

____________