Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) dne 31. prosince 2019 – UAB „Manpower Lit“ v. E.S., M.L., M.P., V.V. a R.V

(Věc C-948/19)

Jednací jazyk: litevština

Předkládající soud

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: UAB „Manpower Lit“

Odpůrci: E.S., M.L., M.P., V.V. a R.V.

Předběžné otázky

1)    Jaký obsah má mít pojem „veřejný podnik“ v čl. 1 odst. 2 směrnice 2008/104/ES1 ? Je třeba takové agentury Evropské unie, jako je [Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE)], považovat za „veřejné podniky“ ve smyslu uvedené směrnice?

2)    Jaké subjekty (agentura práce, uživatel, jeden z nich, případně oba) podléhají kritériu „provozování hospodářské činnosti“ podle čl. 1 odst. 2 směrnice 2008/104? Je třeba oblasti činnosti a funkcí EIGE, tak jak jsou stanoveny v článcích 3 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/20062 , považovat za hospodářské činnosti dle definice (chápání) tohoto pojmu ve smyslu čl. 1 odst. 2 směrnice 2008/104?

3)    Mohou být odstavce 2 a 3 článku 1 směrnice 2008/104 vykládány tak, že mohou vyloučit z použití této směrnice takové veřejné a soukromé agentury práce nebo uživatele, kteří nejsou zapojeni do vztahů uvedených v čl. 1 odst. 3 směrnice a neprovozují hospodářskou činnost uvedenou v čl. 1 odst. 2 směrnice?

4)    Mají se ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/104 o právech agenturních zaměstnanců na základní pracovní a zaměstnanecké podmínky, zejména na odměňování, v plném rozsahu použít na agentury Evropské unie, které podléhají zvláštním unijním pracovněprávním pravidlům a článkům 335 a 336 SFEU?

5)    Porušuje právní úprava členského státu (článek 75 zákoníku práce Litvy), která provádí ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/104 pro všechny podniky využívající agenturní zaměstnance (včetně unijních orgánů), zásadu správní samostatnosti orgánů Unie zakotvenou v článcích 335 a 336 SFEU a pravidla upravující výpočet a výplatu platu stanovená služebním řádem úředníků Evropské unie?

6)    Vzhledem k tomu, že všechna pracovní místa (pracovní funkce), na kterých jsou zaměstnanci přímo zaměstnáni institutem EIGE, zahrnují úkoly, které mohou být prováděny výlučně zaměstnanci, na které se vztahuje služební řád úředníků Evropské unie, mohou být příslušná pracovní místa (pracovní funkce) agenturních zaměstnanců považována za „stejn[á] pracovní míst[a]“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 směrnice 2008/104?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání (Úř. věst. 2008, L 327, s. 9).

2     Úř. věst. 2006, L 403, s. 9.