Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Leedu) 31. detsembril 2019 – UAB „Manpower Lit“versus E.S., M.L., M.P., V.V. ja R.V.

(kohtuasi C-948/19)

Kohtumenetluse keel: leedu

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: UAB „Manpower Lit“

Vastustajad: E.S., M.L., M.P., V.V. ja R.V.

Eelotsuse küsimused

1.    Kuidas sisustada direktiivi 2008/1041 artikli 1 lõikes 2 kasutatud mõiste „avalik-õiguslik ettevõtja“? Kas selliseid Euroopa Liidu asutusi nagu [Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE)] tuleb pidada „avalik-õiguslikeks ettevõtjateks“ direktiivi 2008/104 tähenduses?

2.    Milliste isikute (rendiagentuuri, kasutajaettevõtja, vähemalt ühe neist või mõlema) suhtes kehtib direktiivi 2008/104 artikli 1 lõike 2 kohaselt majandustegevuses osalemise kriteerium? Kas EIGE tegevusalasid ja ülesandeid, mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1922/20062 artiklites 3 ja 4, tuleb pidada majandustegevuseks nii, nagu see mõiste on direktiivi 2008/104 artikli 1 lõike 2 tähenduses määratletud (käsitatav)?

3.    Kas direktiivi 2008/104 artikli 1 lõikeid 2 ja 3 saab tõlgendada nii, et nendega võivad olla selle direktiivi kohaldamisalast välja arvatud need avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud rendiagentuurid või kasutajaettevõtjad, kes ei osale selle direktiivi artikli 1 lõikes 3 viidatud suhetes ega artikli 1 lõikes 2 viidatud majandustegevuses?

4.    Kas direktiivi 2008/104 artikli 5 lõike 1 sätted peavad olema selles osas, mis puudutab renditöötajate õigusi peamistele töö- ja töölevõtmistingimustele, iseäranis tasu osas, täies ulatuses kohaldatavad Euroopa Liidu asutustele, mille suhtes kehtivad liidu tööõiguse erinormid ja ELTL artiklid 335 ja 336?

5.    Kas liikmesriigi õigusnorm (Leedu tööseadustiku artikkel 75), millega on direktiivi 2008/104 artikli 5 lõike 1 sätted üle võetud kõikide renditöötajaid kasutavate ettevõtjate (sealhulgas liidu institutsioonide) suhtes, rikub ELTL artiklites 335 ja 336 sätestatud liidu institutsiooni haldusautonoomia põhimõtet ning Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades ette nähtud palkade arvutamise ja maksmise eeskirju?

6.    Kas võttes arvesse, et kõik töökohad (töökoha funktsioonid), mille jaoks EIGE töötajaid töölepingu alusel tööle võtab, hõlmavad ülesandeid, mida saavad täita vaid need töötajad, kes töötavad Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade alusel, saab pidada renditöötajate vastavaid töökohti (töökoha funktsioone) „samadeks töökohtadeks“ direktiivi 2008/104 artikli 5 lõike 1 tähenduses?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta (ELT 2008, L 327, lk 9).

2     ELT 2006, L 403, lk 9.