Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Liettua) on esittänyt 31.12.2019 – UAB ”Manpower Lit” v. E.S., M.L., M.P., V.V. ja R.V.

(asia C-948/19)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Pääasian asianosaiset

Valittaja: UAB ”Manpower Lit”

Muut osapuolet: E.S., M.L., M.P., V.V. ja R.V.

Ennakkoratkaisukysymykset

Miten direktiivin 2008/1041 1 artiklan 2 kohtaan sisältyvä käsite ”julkisen sektorin yritys” on ymmärrettävä? Onko Euroopan unionin virastoja, kuten [Euroopan tasa-arvoinstituuttia (jäljempänä EIGE)], pidettävä direktiivissä 2008/104 tarkoitettuina julkisen sektorin yrityksinä?

Mihin yksiköihin (työvoiman vuokrausyritys, käyttäjäyritys, ainakin toiseen niistä tai mahdollisesti molempiin) sovelletaan direktiivin 2008/104 1 artiklan 2 kohdan nojalla taloudellisen toiminnan harjoittamista koskevaa edellytystä? Onko EIGE:n toiminta-aloja ja tehtäviä, sellaisina kuin ne määritellään Euroopan tasa-arvoinstituutin perustamisesta 20.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1922/2006 3 ja 4 artiklassa, pidettävä taloudellisena toimintana, sellaisena kuin tämä käsite määritellään (sellaisena kuin sitä tarkoitetaan) direktiivin 2008/104 1 artiklan 2 kohdassa?

Voidaanko direktiivin 2008/104 1 artiklan 2 ja 3 kohtaa tulkita siten, että niissä jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle ne julkisen ja yksityisen sektorin työvoiman vuokrausyritykset tai käyttäjäyritykset, jotka eivät ole perustaneet direktiivin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja työsuhteita ja jotka eivät harjoita sen 1 artiklan 2 kohdassa mainittua taloudellista toimintaa?

Olisiko direktiivin 2008/104 5 artiklan 1 kohdan säännöksiä, jotka koskevat vuokratyöntekijöiden oikeuksia keskeisiin työehtoihin etenkin palkan osalta, sovellettava täysimääräisesti Euroopan unionin virastoihin, joihin sovelletaan unionin erityistä työlainsäädäntöä ja SEUT 335 ja SEUT 336 artiklaa?

Onko jäsenvaltion lainsäädäntö (Liettuan työlain 75 §), jolla direktiivin 2008/104 5 artiklan 1 kohdan säännökset ulotetaan koskemaan kaikkia vuokratyöntekijöitä käyttäviä yrityksiä (EU:n toimielimet mukaan luettuina), SEUT 335 ja SEUT 336 artiklassa vahvistetun EU:n toimielimen hallinnollisen autonomian periaatteen ja Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä määritettyjen palkkojen laskemista ja maksamista koskevien sääntöjen vastainen?

Kun otetaan huomioon, että kaikki työpaikat (työtehtävät), joihin EIGE rekrytoi työntekijöitä suoraan, sisältävät tehtäviä, joita voivat hoitaa yksinomaan ne työntekijät, jotka työskentelevät Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti, voidaanko vuokratyöntekijöiden vastaavia työpaikkoja (työtehtäviä) pitää direktiivin 2008/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina ”samoina tehtävinä”?

____________

1 Vuokratyöstä 19.11.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/104/EY (EUVL 2008, L 327, s. 9).