Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 31. decembrī iesniedza Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuva) – UAB “Manpower Lit”/E.S., M.L., M.P., V.V. un R.V.

(Lieta C-948/19)

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Pamatlietas puses

Prasītāja: UAB “Manpower Lit”

Atbildētāji: E.S., M.L., M.P., V.V. un R.V.

Prejudiciālie jautājumi

Kādam būtu jābūt jēdziena “valsts uzņēmums”, kas ietverts Direktīvas 2008/104 1 1. panta 2. punktā, saturam? Vai tādas Eiropas Savienības aģentūras kā [Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)] ir jāuzskata par “valsts uzņēmumiem” Direktīvas 2008/104 izpratnē?

Uz kuriem subjektiem (pagaidu darba aģentūru, lietotājuzņēmumu, vismaz uz vienu no tiem vai, iespējams, uz abiem), saskaņā ar Direktīvas 2008/104 1. panta 2. punktu, attiecas kritērijs par saimnieciskās darbības veikšanu? Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1922/2006 (2006. gada 20. decembris) 2 3. un 4. pantā noteiktās EIGE darbības jomas un funkcijas, ir uzskatāmas par saimnieciskām darbībām, ņemot vērā kā tās ir definētas (saprotamas) Direktīvas 2008/104 1. panta 2. punkta izpratnē?

Vai Direktīvas 2008/104 1. panta 2. un 3. punkti ir jāinterpretē tādējādi, ka pamatojoties uz tiem, var izslēgt no Direktīvas piemērošanas tās valsts un privātās pagaidu darba aģentūras vai lietotājuzņēmumus, kas nav iesaistīti Direktīvas 1. panta 3. punktā minētajās attiecībās un neveic saimniecisko darbību, kas minēta Direktīvas 1. panta 2. punktā?

Vai Direktīvas 2008/104 5. panta 1. punkta tiesību normas par pagaidu darba aģentūru darbinieku tiesībām uz darba un nodarbinātības pamatnosacījumiem, it īpaši attiecībā uz atalgojumu, būtu pilnībā jāpiemēro Eiropas Savienības aģentūrām, uz kurām attiecas Savienības īpašās darba tiesību normas un LESD 335. un 336. pants?

Vai dalībvalsts tiesības (Lietuvas Darba kodeksa 75. pants), ar kurām transponē Direktīvas 2008/104 5. panta 1. punkta tiesību normas attiecībā uz visiem uzņēmumiem, kuri izmanto pagaidu darbiniekus (ieskaitot Savienības iestādes), nepārkāpj Savienības iestādes administratīvās autonomijas principu, kas nostiprināts LESD 335. un 336. pantā, un Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus, kuri reglamentē algu aprēķināšanu un izmaksu?

Ņemot vērā, ka visas amata vietas (darba funkcijas) uz kurām darbiniekus tieši pieņem EIGE, paredz uzdevumus, kurus var veikt tikai tie darbinieki, kuri strādā saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumiem, vai pagaidu darba aģentūru darbinieku attiecīgie amati (darba funkcijas) tiek uzskatīti par “šo pašu darbu” Direktīvas 2008/104 5. panta 1. punkta izpratnē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/104/EK (2008. gada 19. novembris) par pagaidu darba aģentūrām (OV 2008, L 327, 9. lpp.).

2 OV 2006, L 403, 9. lpp.