Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) la 31 decembrie 2019 – UAB „Manpower Lit“/E.S., M.L., M.P., V.V. și R.V.

(Cauza C-948/19)

Limba de procedură: lituaniana

Instanța de trimitere

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Părțile din procedura principală

Recurentă: UAB „Manpower Lit“

Intimați: E.S., M.L., M.P., V.V. și R.V.

Întrebările preliminare

Ce înțeles trebuie dat noțiunii de „întreprindere publică” prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din Directiva 2008/1041 ? Agențiile Uniunii precum [Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)] trebuie considerate „întreprinderi publice” în sensul Directivei 2008/104?

Care entități (agent de muncă temporară, întreprindere utilizatoare, cel puțin una dintre acestea sau posibil ambele) sunt supuse, potrivit articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2008/104, criteriului angajării în activități economice? Domeniile de activitate și funcțiile EIGE, astfel cum sunt definite la articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 20062 , trebuie considerate activități economice astfel cum este definit (înțeles) acest termen în sensul articolului 1 alineatul (2) din Directiva 2008/104

Articolul 1 alineatele (2) și (3) din Directiva 2008/104 trebuie interpretat în sensul că poate exclude din domeniul de aplicare al directivei întreprinderile publice și private care sunt agenți de muncă temporară sau întreprinderi utilizatoare care nu sunt implicate în raporturile menționate la articolul 1 alineatul (3) din directivă și nu sunt angajate în activitățile economice menționate la articolul 1 alineatul (2) din directivă?

Dispozițiile articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/104 referitoare la drepturile lucrătorilor temporari privitoare la condițiile de bază de angajare și de muncă, în special în ceea ce privește remunerarea, sunt întrutotul aplicabile agențiilor Uniunii Europene, care sunt supuse unor norme speciale ale dreptului Uniunii în materia dreptului muncii, precum și articolelor 335 și 336 TFUE?

Legislația unui stat membru (articolul 75 din Codul muncii lituanian) care transpune dispozițiile articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/104 pentru toate întreprinderile care utilizează lucrători temporari (inclusiv instituțiile Uniunii Europene) încalcă principiul autonomiei administrative a unei instituții a Uniunii consacrat prin articolele 335 și 336 TFUE, precum și normele privind calcularea și plata salariilor prevăzute de Statutul funcționarilor Uniunii Europene?

Având în vedere că toate posturile (funcțiile profesionale) pentru care sunt recrutați lucrători în mod direct de EIGE includ sarcini care pot fi exercitate exclusiv de lucrătorii cărora li se aplică Statutului funcționarilor Uniunii Europene, posturile respective (funcțiile profesionale) ocupate de lucrători temporari pot fi considerate „același loc de muncă” în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/104?

____________

1 Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind munca prin agent de muncă temporară (JO 2008, L 327, p. 9).

2 JO 2006, L 403, p. 9.