Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 31. decembra 2019 – UAB „Manpower Lit“/E.S., M.L., M.P., V.V. in R.V.

(Zadeva C-948/19)

Jezik postopka: litovščina

Predložitveno sodišče

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe (tožeča stranka): UAB „Manpower Lit“

Druge stranke v postopku (tožene stranke): E.S., M.L., M.P., V.V. in R.V.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Kakšno vsebino bi bilo treba pripisati pojmu „javno podjetje“ iz člena 1(2) Direktive 2008/1041 ? Ali je treba agencije Evropske unije tako kot [Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE)] šteti za „javna podjetja“ v smislu Direktive 2008/104?

2.    Za katera subjekta (agencija za zagotavljanje začasnega dela, podjetje uporabnik, vsaj eden od njiju ali morda oba) velja v skladu s členom 1(2) Direktive 2008/104 merilo opravljanja gospodarske dejavnosti? Ali je treba področja delovanja in nalog EIGE, kot so opredeljena v členih 3 in 4 Uredbe (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 20062 , šteti za gospodarske dejavnosti, kot je ta pojem opredeljen (razumljen) v smislu člena 1(2) Direktive 2008/104?

3.    Ali je mogoče člen 1(2) in (3) Direktive 2008/104 razlagati tako, da se lahko z njim iz uporabe Direktive izključi tiste javne in zasebne agencije za zagotavljanje začasnega dela ali podjetja uporabnike, ki niso vključeni v razmerja, navedena v členu 1(3) Direktive, in v gospodarske dejavnosti, omenjene v členu 1(2) Direktive?

4.    Ali je treba določbe člena 5(1) Direktive 2008/104, ki se nanašajo na pravice delavcev, zaposlenih pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela, do osnovnih delovnih pogojev in pogojev zaposlitve, zlasti v zvezi s plačilom, v celoti uporabljati za agencije Evropske unije, za katere veljajo posebna delovnopravna pravila Unije ter člena 335 in 336 PDEU?

5.    Ali pravo države članice (člen 75 litovskega zakonika o delovnih razmerjih), v skladu s katerim so bile prenesene določbe člena 5(1) Direktive 2008/104 za vsa podjetja, ki uporabljajo začasne delavce (vključno z institucijami EU), krši načelo upravne avtonomije institucije EU, določeno v členih 335 in 336 PDEU, ter pravila, ki urejajo izračun ter izplačilo plač in so določena v Kadrovskih predpisih za uradnike Unije?

6.    Ali je mogoče ob upoštevanju dejstva, da vsa delovna mesta (položaji), na katera delavce neposredno zaposli EIGE, vključujejo naloge, ki jih lahko izvajajo izključno tisti delavci, ki delajo v skladu s Kadrovskimi predpisi za uradnike Unije, za zadevna delovna mesta (položaje) delavcev, zaposlenih pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela, šteti, da so „ist[a] delovn[a] mest[a]“ v smislu člena 5(1) Direktive 2008/104?

____________

1 Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela (UL 2008, L 327, str. 9).

2 UL 2006, L 403, str. 9.