Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 7. ledna 2020 – Alti“ OOD v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Plovdiv pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(Věc C-4/20)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Varhoven administrativen sad

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: Alti“ OOD

Žalovaný: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Plovdiv pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite (ředitel ředitelství „Opravné prostředky, daňová agenda a záležitosti sociálního zabezpečení “ – Plovdiv při Ústřední správě Národní agentury pro veřejné příjmy)

Předběžné otázky

Musí být článek 205 směrnice 2006/112/ES1 a zásada proporcionality vykládány v tom smyslu, že solidární odpovědnost registrované osoby, která je příjemcem zdanitelného dodání zboží, za daň z přidané hodnoty neodvedenou jejím dodavatelem, zahrnuje kromě hlavního dluhu dodavatele (dluh na dani z přidané hodnoty) také akcesorickou povinnost nahradit škodu způsobenou prodlením ve výši zákonných úroků z hlavního dluhu od začátku prodlení dlužníka až do okamžiku vydání opravného daňového výměru, jímž se stanoví solidární odpovědnost, resp. až do splnění závazku?

Musí být článek 205 směrnice 2006/112 a zásada proporcionality vykládány v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu ustanovení, jako je čl. 16 odst. 3 Danačno-osiguritelen procesualen kodeks (daňový a pojišťovací řád procesní), podle nějž odpovědnost třetí osoby za nezaplacené daně osoby povinné k dani zahrnuje daně a úroky?

____________

1     Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).