Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 7. janvārī iesniedza Върховен административен съд (Bulgārija) – “АЛТИ“ООД/Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите

(Lieta C-4/20)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Върховен административен съд

Pamatlietas puses

Prasītāja:АЛТИООД

Atbildētājs: Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика- Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите [Valsts ieņēmumu dienesta Centrālās pārvaldes Plovdivas “Sūdzību un nodokļu un sociālās apdrošināšanas prakses” direkcijas direktors]

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK 1 (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 205. pants un samērīguma princips ir jāinterpretē tādējādi, ka reģistrētas personas, kas ir ar nodokli apliekamas piegādes saņēmēja, solidārā atbildība par tās piegādātāja nesamaksāto PVN līdztekus piegādātāja parāda pamatsummai (PVN parādam) ietver arī papildu pienākumu atlīdzināt zaudējumus, kas radušies nokavējuma dēļ, likumisko procentu no parāda pamatsummas apmērā, no parādnieka nokavējuma iestāšanās brīža līdz tāda lēmuma par nodokļu apmēra precizēšanu pieņemšanas brīdim, ar ko tiek konstatēta solidārā atbildība, vai, attiecīgi, līdz saistību izpildei?

Vai Direktīvas 2006/112 205. pants un samērīguma princips ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauta tāda valsts tiesību norma kā Danachno–osiguritelen protsesualen kodeks [Nodokļu un apdrošināšanas procesa kodeksa] 16. panta 3. punkts, saskaņā ar kuru trešās personas atbildība par nodokļa maksātāja nesamaksātajiem nodokļiem ietver nodokļus un procentus?

____________

1     Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV 2006, L 347, 1. lpp.).