Language of document :

Жалба, подадена на 3 декември 2019 г. от Европейски парламент срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 20 септември 2019 г. по дело T-47/18, UZ/Парламент

(Дело C-894/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейски парламент (представители: V. Montebello-Demogeot, I. Lázaro Betancor)

Друга страна в производството: UZ

Искания на жалбоподателя

да се отмени обжалваното съдебно решение,

вследствие на това да се отхвърли първоинстанционната жалба,

да се постанови, че всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски по настоящото производство,

да се осъди UZ да заплати съдебните разноски, направени в първоинстанционното производство.

Основания и основни доводи

С първото основание, изведено от грешка при прилагане на правото, от изопачаване на фактите и от липса на мотиви, Парламентът поддържа, че Общият съд погрешно е заключил, че проведените разследвания страдат от липса на обективна безпристрастност. Обстоятелството, че единият от разследващите служители е бил запознат предварително и частично с фактите по случая не можело да обоснове наличието на обосновано съмнение относно неговата обективна безпристрастност, тъй като това съмнение можело да се разсее от участието в разследването на няколко разследващи служители. Това съществено обстоятелство дори не било взето предвид от съда, разгледал делото по същество. Накрая, Общият нито разгледал, нито обяснил по какъв начин в този контекст твърдяната липса на обективна безпристрастност би могла да доведе до различен резултат, както изисква съдебната практика.

Второто основание е изведено от грешка при прилагане на правото, от изопачаване на фактите и от липса на мотиви, допуснати във връзка с извода, че е бил нарушен принципът на равни процесуални възможности в процедурата пред дисциплинарния съвет. Парламентът изтъква, че съдът, разгледал делото по същество, не се е съобразил с фактическите обстоятелства като е приел —погрешно — че Органът по назначаването (ОН) е представляван от две лица, а жалбоподателката се е ползвала от същите права, тъй като е била придружена от своя адвокат. Парламентът счита, че Общият съд се е отклонил неоснователно от своята съдебна практика относно прилагането на принципа на равните процесуални възможности в административната област и не е разгледал въпроса дали при отсъствието на твърдяното нарушение производството би могло да доведе до различен резултат.

С третото основание, изведено от грешка при прилагане на правото, от изопачаване на фактите и от липса на мотиви, допуснати във връзка с извода, че е било нарушено правото на изслушване на жалбоподателката, Парламентът изтъква, че жалбоподателката е била изслушана надлежно, от една страна, устно, въз основа на делегиране на правомощия от ОН, и от друга страна, като е представила писменото си становище след изслушването. Тъй като делегирането е предвидено от вътрешната правна уредба и тъй като се използва само когато делегиращият ОН е възпрепятстван да действа по служебни причини, Общият съд допуснал грешка при прилагане на правото като е приел, че не е спазен член 22 от Приложение IX към Правилника. Освен това, Парламентът се позовава на грешка при квалифицирането на понижаването от степен AD 13 в степен AD 12 като тежко наказание, тъй като води до загуба на ръководна длъжност. Накрая, Парламентът твърди, че съдът, разгледал делото по същество, не е разгледал въпроса дали ако жалбоподателката бе изслушана пряко от ОН, тя би могла да представи доказателства, различени от съдържащите се в преписката и до каква степен в действителност решението на ОН е могло да бъде е различно.

____________